Derneğimiz Hakkında

Bizi Tanıyın

Misyonumuz

Dünya üzerinde sürdürülebilir sucul hayatın devamlılığı sağlamaktır...

Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneğimiz, Dünyada ve ülkemizde Amatör balık avcılığını desteklemek, sportif balık avcılığını özendirmek, planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak, su ürünleri ve bunların yaşam alanların korunmasında gereken özenin gösterilmesi için çaba harcamak.

Dünyamızın ve ülkemizin doğasını, biyolojik çeşitliliğini, ekolojik süreçlerini ve ekolojik bütünlüğünü doğrudan veya dolaylı olarak tanımaya, tanıtmaya ve korumaya katkıda bulunmak, başta ülkemiz olmak üzere Dünya ölçeğinde ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; doğanın dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek , toplumun bilinçlendirilmesini, balıkçıların eğitimini, suç ve kabahatler ile bunların takibi ve avcılığının bilinçli yapılabilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak amacıyla bir araya gelmiş bir gönüllüler topluluğudur.

Bu bağlamda amaçlarımızı gerçekleştirmek amacıyla yarışmalar düzenlemek, gençlerimizi sportif balık avcılığına özendirmek amacıyla okullarda seminer ve paneller düzenlemek, Akdeniz Körfezinde balık popülasyonunun artırılması ile alakalı projeler düzenlemek ve düzenlenen projelere destek vermek birincil görevlerimizdendir.

Siz sevgili balık avı ve doğa tutkunlarını derneğimiz çatısı altında görmek ve bizlerle güç birliği oluşturmak en büyük arzumuzdur.

Biz Kimiz

Bizler bir avuç deniz sevdalısı, karınca misali geleceğimize ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir sucul hayat bırakabilmek için bir araya gelmiş gönüllüleriz.

cheerful-man-fishing-in-rough-mountain-river-5SZKGVB-resize.jpg
Sportmenliği Teşvik Edin ve Başarılı Olta Balıkçıları Olmak İçin Gereken Bilgiyi Geliştirin.

– AKBADER

M. Sezgin SAMAN

Başkan

Gökhan ERTOSUN

Başkan Yardımcısı

Ahmet KAR

Başkan Yardımcısı

Erkan AKCALI

Yön.Krl. Üyesi

Gökhan KUZUOĞLU

Yön.Krl. Üyesi

Yönetim Kurulu

Dernek Yönetimi

FAALİYET ALANIMIZ

 • Her türlü su ürünlerinin aynı zamanda ülkemizin doğal besin kaynağı olduğu bilinci ile bunların korunması ve çoğalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, bu konuda kamuoyunu bilinçlendirerek; gerek sportif, gerek amatör balıkçılar gerekse profesyonel balıkçılar ile müşterek hareket imkânlarını araştırmak ve işbirliği yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik tarım, ekolojik turizm, ekolojik eğitim gibi ekolojik yaşamı destekleyen faaliyetlerde bulunmak, ilgili projeler üretmek ve geliştirmek, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunmak.
 • Balık popülasyonunun gelişmesi ve artırılması, su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak, kurulması yönünde tespitler yaparak su ürünlerinin gelişmesini sağlamak, üretimini artırmak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile Bakanlık Makamına teklifte bulunarak uygulama projeleri yapmak, yaptırmak.
 • Amacına ulaşabilmesi için personel çalıştırabilir, sosyal tesis, göl, gölet, avlak kurabilir işletebilir, kiraya verebilir. Taşınır ya da taşınmaz mal-malzeme veya hizmet satın alabilir, satabilir. Demirbaşlarını ihtiyaç halinde Genel Kurul izniyle ‘denetim ile görevli’ kamu kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir, bağışlayabilir.
 • Su ürünleri istihsal alanların kiralanmasını ve kaynaklarının sürdürülebilirliğini temin için projeler hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek için danışmanlık hizmeti verebilir veya alabilir.
 • Doğal kaynakların, biyolojik çeşitliliğin ve kültürel miras dahil diğer çevre değerlerinin araştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak ve gerektiğinde hukuki mücadele yürütüp, davalar açmak veya açılmış bulunan davalara davacı veya davalılar yanında müdahil olmak.
 • Ormanlar, makiler, sulak alanlar, nehirler, bozkırlar, dağlar, kıyı ve denizler, mera, tarım alanları ve benzeri eko sistemleri içinde yaşayan canlılar ile beraber korumak ve bu alanların ekolojik süreç ve bütünlüğünü bozmadan paylaşılmasını sağlamak için bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunmak.
 • Amacı ve etkinlikleri ile ilgili olarak süreli veya süresiz yayın yapmak; Dernek ve etkinliklerini tanıtmak ve Dernek amaçlarına yönelik bilgi vermek üzere panel, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek; broşür, kitapçık, kitap, kısa metraj Film, belgesel, ve benzeri yayınlar ile web sayfası gibi her türlü elektronik yayın hazırlamak ve dağıtmak.
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, yurtiçi yurtdışı turnuva, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 • İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde amatör olta balıkçılığı doğa ve doğal hayatın korunmasına katkıda bulunan, dernek veya kuruluşlara üye olmak. Kurum ve kuruluşlara ortaklıklar kurmak, kurumların Türkiye temsilciliğini yapmak, amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmeleri için organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, maddi yardım almak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak.
 • Dernek amacı doğrultusunda çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek.
 • Hizmet konuları ile ilgili olarak, süreli ya da devamlı olarak kurslar, atölye çalışmaları gerçekleştirmek; proje, tasarım sergileri düzenlemek; kermes, gezi ve turlar yapmak ve benzeri etkinliklerde bulunmak.
 • İnsan gereksinimlerinin karşılanması için yapılan üretim ve tüketim sonucunda ortaya çıkan atıkların ortadan kaldırılması, azaltılması, yeniden kullanımı veya tekrar üretime kazandırılması ile değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek ve organizasyonlar yapmak, uygulamak ya da bu tür proje ve organizasyonları desteklemek.
 • Havada, suda ve toprakta meydana gelen bozulma ve kirlenmelere karşı mücadele ederek, ekolojik sistemin bozulmasını önleyici çalışmalar yapmak.